เทรนด์รถพลังงานไฟฟ้า มาแรง SETA 2017 จัดต่อเนื่องปีที่ 2 ภายใต้ธีม “Towards A Low-Carbon Society”

Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย “กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

aedp1

ร่วมด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และ กรุงเทพมหานคร จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017”

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม “TowardsA Low-Carbon Society” ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำพลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ และ เมืองอัจฉริยะและอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เน้นเทรนด์อุตสาหกรรมไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 8-10  มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

aedp2

นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ภารกิจหลักของกระทรวงพลังงานคือ การบริหารพลังงานให้ประชาชน มีใช้อย่างมั่นคง ในราคาที่เป็นธรรม ในปีที่ผ่านมาเราก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆอาทิ การลอยตัว NGV การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานด้วยมาตรการทางการเงินต่างๆ ในปีนี้กระทรวงพลังงานจะมุ่งเน้น นโยบายด้าน Energy 4.0  เช่น การขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า EV การเพิ่มสถานีชาร์จ Smart City ระบบการจัดเก็บพลังงาน Energy Storage และการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่SPP Hybrid Firm และ VSPP ชุมชน เวทีงาน SETA2017 นี้ กระทรวงพลังงานจะได้มีโอกาสชี้แจงและส่งสัญญาด้านนโยบายที่สำคัญๆดังกล่าวต่อนักลงทุนและผู้สัมมนาจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทย ในส่วนของนิทรรศการทางผู้จัดก็ได้เตรียมเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า EV และการจำลองสถานการณ์สถานีชาร์จเพื่อให้ผู้สนใจได้ชมและเรียนรู้”

รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ในงาน SETA 2017 ปีนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดแสดงเทคโนโลยี สะท้อนความมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน อีกทั้งกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดรวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ้มค่ารวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยแบ่งเป็น งานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู”

นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานในการขับเคลื่อนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on ClimateChange : UNFCC) ว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี2020 (พ.ศ.2563) ให้ได้ร้อยละ 20-25 โดยสัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่งจะอยู่ที่ร้อยละ7.8 หรือ 41 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเนื่องจากภาคการขนส่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามรายสาขาเป็นอันดับ 2 รองจากภาคอุตสาหกรรมงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตื่นตัวและเห็นความสำคัญด้านการจัดการพลังงานและการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ”

aedp3

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจกรรมสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า “SETA 2017 ถือเป็นเวทีสำคัญที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรต่างประเทศภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในการอภิปรายและทำงานร่วมกันในการพัฒนานโยบายด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตนอกจากนี้ กฟผ.ยังมีแผนยุทธศาสตร์ 2560-2569 ในการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับนโยบายการใช้เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสมดุลย์การใช้เชื้อเพลิงและควบคุมราคาค่าไฟฟ้าในระยะยาวด้วย กฟผ. ตระหนักว่า พลังงานหมุนเวียนจะเป็นพลังงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) พ.ศ.2558-2579 ที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ20 ในปี 2579 ในงานครั้งนี้ กฟผ.มีส่วนร่วมในการนำเสนอการดำเนินงานของ กฟผ. ใน 2 ส่วนด้วยกันคือ การร่วมเป็นผู้บรรยายวิชาการ ในส่วนของ Conference Program และการจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Balance Energy and GoTogether ซึ่งผู้เยี่ยมชมนิทรรศการจะได้รับทราบถึง การดำเนินงานของกฟผ. ที่สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของกระทรวงพลังงานทั้งยังร่วมในข้อผูกพัน COP21 หรือสนธิสัญญาปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายอีกด้วย”

รศ.ดร.ธัชชัยสุมิตรประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560กล่าวว่า “งาน SETA 2017 เป็นการจัดงานระดับนานาชาติโดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประสบความสำเร็จในการจัดงานในปีแรกที่ผ่านมา ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในความร่วมมือของหน่วยงานหลักของประเทศรวมทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยในงานประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปในประเด็นที่ทั้งเอเชียและทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นด้านแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ ในปีนี้มีการเพิ่มพื้นที่แสดงนิทรรศการอีกเท่าตัวโดยมีความเป็นพิเศษ มุ่งเน้นถึงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไฮบริด และรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ กว่า 200 บริษัทเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยตั้งเป้าผู้เข้าชมและร่วมงานตลอดทั้ง3 วัน จำนวนกว่า 10,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก”

ด้านกิจกรรมในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ”โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560″ หรือ “SETA 2017” ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรปาฐกถาหลัก ได้แก่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดอกเตอร์แมกซิมัสจอห์นนิตี้ อองกิลลี่ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเทคโนโลยีสีเขียว และน้ำ ประเทศมาเลเซีย) (Dr. Maximus Johnity Ongkili, Minister of Energy, GreenTechnology and Water, Malaysia) ฯพณฯ เฆซุส มิเกล ซันส์ (เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย) (H.E. Jesus Miguel Sanz, Ambassador and Headof the European Union in Thailand) และ ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ (เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) (H.E. Mr. Shiro Sadoshima, Ambassador ofJapan in Thailand) ที่จะมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านพลังงานและเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มีการบรรยายประชุมสัมมนา และเวิร์คช็อปจากองค์กรระดับนานาชาติและบริษัทที่เป็นผู้นำในหัวข้อต่างๆ อาทิ “CEO Energy Forum” “CLMVT Energy Forum”Financing in Energy โดย มูดีส์ (Moodys)” “Hybrid & EVTechnology” เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมงานได้ในเว็บไซต์www.SETA.Asia

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ”โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560″ หรือ “SETA 2017″ จะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหาร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทผู้ผลิตพลังงานทดแทนธนาคาร นักลงทุน จากทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 10,000 คน พื้นที่จัดงาน 9,600 ตารางเมตร บูธจัดงาน กว่า 200 บูธ โดยมีโซนไฮบริดและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าโซนโซล่าเซลส์ และโซนระบบเมืองอัจฉริยะ จากเมืองโตเกียวและกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพาวิเลียนจากต่างประเทศ อีก 11 ประเทศพร้อมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ  อาทิ ประเทศแคนาดาเยอรมัน ไต้หวัน เกาหลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10  มีนาคม 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา”

อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378537047/

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น