ครม หนุนมาตรการ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ใช้จริง พ.ย.59

ครม หนุนมาตรการการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เน้นให้นำมาใช้ได้จริงใน พ.ย.นี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยมอบหมายให้ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ดำเนินการเพื่อให้มาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน และสามารถนำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริงภายในเดือนพฤศจิกายน 2559

ทีมข่าวการเมือง
ขอขอบคุณบทความจาก : http://news.ch7.com/detail/186816/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.html

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น