มจธ.ร่วมมือ FOMM Corporation เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า เนื่องจากบริษัท FOMM Corporation ในฐานะผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กมีความต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพราะเห็นว่าไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว อีกทั้งมีผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสมรรถนะ ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอยู่เป็นจำนวนมากรองจากประเทศญี่ปุ่น และยังมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้นในไทยและไม่เพียงผลิตใช้ในประเทศเท่านั้น ยังมองว่าจะให้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งนอกจากการเข้ามาทำธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสมรรถนะ ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวแก่ผู้ที่สนใจ

มจธ.ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านงานวิจัยมีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ และยังมีนโยบายสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยเฉพาะบทบาทของมหาวิทยาลัยที่เราได้ เปิดอาคาร KX (Knowledge Exchange) เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายเล็ก และ SMEs ได้เข้าถึงนวัตกรรม โดยเป็นพื้นที่ที่จะนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถให้กับธุรกิจของคนไทย ที่สำคัญความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เราได้ทำงานร่วมกับบริษัท FOMM และผู้ประกอบการที่สนใจผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอาจารย์และ นักศึกษาที่จะได้เข้าไปเรียนรู้และทำงานร่วมกับบริษัทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต

ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ประธานคณะทำงานคลัสเตอร์วิจัยยานยนต์ มจธ. กล่าวถึงความร่วมมือว่า ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก สนับสนุนให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในไทยที่สนใจ ทั้งนี้ FOMM (ASIA) Co,Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท FOMM Corporation จะเข้ามาเป็นสมาชิกของอาคารเคเอกซ์โดยจะมีการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้น

ขอขอบคุณบทความจาก : http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634315

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น